Clipboard

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Clipboard

Juha Valtonen
Onko keinoa tallettaa sukrossa blockki windowsin leikepöydälle?