Faktorimallien validiteetti(?)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Faktorimallien validiteetti(?)

Esko Kaukonen
Faktorimallien reliabiliteetin mittaamiseen Survossa ovat jo Tarkkosen ja Vehkalahden kehittämät välineet. Olen pohtinut, että, että joskus olisi mielekästä estimoida myös validiteettia. Kätevimmin se tapahtuisi testaamalla faktorimallin määrittämän korrelaatiomatriisin yhteensopivuutta malliin kuuluvien havaintomuuttujien korrelaatiomatriisiin. Faktorimalli on yhteensopiva, kun matriisien ero on tilastollisesti ei-merkitsevä.
Sitten ongelma: Mikä tai mitkä voisi(vat) olla sopiva(t) ja riittävä(t) matriisien yhteensopivuuden estimaatti tai estimaatit? Survossa on tähän useita mahdollisuuksia