Seminaari tekee paluun / Seminar will return

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminaari tekee paluun / Seminar will return

Kimmo Vehkalahti
Administrator

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari tekee paluun.
Seminar of statistical computing will return.

  • aika: ke 16-18
  • paikka: seminaarihuone 229, Siltavuorenpenger 1 A, Helsinki
  • koti: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta (psykologia) ja Survo-Käyttäjäyhdistys
  • time: Wed 4pm-6pm
  • place: seminar room 229, Siltavuorenpenger 1 A, Helsinki
  • home: University of Helsinki, Faculty of Medicine (Psychology), with Survo Users' Association

Syksy / Autumn 2017:

  • 15.11 (15 Nov): Kimmo Vehkalahti: Toistettavuuden paluu / Reproducibility revisited
  • 13.12 (13 Dec): TBA

Seminaarin yleiskuvaus

Seminaarissa lähestytään erilaisista näkökulmista laskennallisen tilastotieteen ja tilastollisen tietojenkäsittelyn periaatteita ja käytäntöjä. Esimerkiksi datan esikäsittelyä ja analysointia, visualisointia ja raportointia, sekä työprosessien toistettavuutta ja dokumentointia tarkastellaan niin läheltä kuin mahdollista, käyttäen laveaa valikoimaa laskenta- ym. työkaluja kuten R, Survo, Matlab, SAS, Stata, GitHub, WhatNot, riippuen paljon esittäjistä ja osallistujista.

Kaikki näistä (tai muista) aiheista [ki]innostuneet tervetulleita. (Opintopisteet mahdollisia. Sovi Kimmon tai Markun kanssa.)

Taustaa

Seminaari alkoi 1980-luvulla, ja sitä johti prof. Seppo Mustonen vuoteen 2016.

Seminar overall agenda

The seminar topics extend (but are not limited) to principles and practices of computational statistics and statistical computing. For example, data wrangling, analysis, visualization, reporting, as well as reproducibility and documentation are considered from close as possible perspectives, applying a wide variety of software tools, such as R, Survo, Matlab, SAS, Stata, GitHub, WhatNot, depending much on presenters and participants.

Everybody interested in these (or other) topics are welcome. (Study credits possible. Discuss with Kimmo or Markku.)

Background

The seminar started in the 1980s and it was lead by prof. Seppo Mustonen until 2016.

Avoimet ovet - Open doors

Tervetuloa milloin vain! Teetä, kahvia ja keksejä usein saatavilla. :)

Welcome any time! Tea, coffee and biscuits often available. :)

Järjestäjät / Organizers

Kimmo Vehkalahti - Reijo Sund - Markku Verkasalo