Tapahtumadatojen muokkausta elinaikadatoiksi / VAR, FILE AGGR, FILE

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tapahtumadatojen muokkausta elinaikadatoiksi / VAR, FILE AGGR, FILE

Petri Palmu

Ohessa on vuoden 2018 tilastoseminaarin (laiva) esitystä, jossa jumppasin pitkittäisaineistoa sellaiseen muotoon, josta voisi tehdä kestoanalyyseja.  

Alla on toimituskenttä kontrollisarakkeineen (tuon voi kopsata suoraan Survoon/Survo R:ään ja vetäistä vaikka /ACTIVATE + läpi.  

*
* Tekaistu leikkidata, jossa
* ajassa havainnoidaan joukkoa yksilöitä.
*
* Ongelma/tavoite: muokata dataa elinaika-analyyseihin tms.
* Saada ohjelma toimimaan erilaisissa tilanteissa.
*
*Esitys Survo-laivaseminaarissa 2018
*Esityksen B-osa (Survolla "hapuilua").
*Liittyy elinaikadatojen esikäsittelyyn.
*
*Alla on tehty leikkidata prosessi-/episodijaksojen
*tilastolliseen analyysiin. Dataa kertyy jostain prosessista
*(esim. palvelutapahtumat, työttömyysrekisteri,...).
*Tietoina on
* ID = yksilö, T = Aika, U = tapahtuma (esim. työttömyys, lääkitys)
* X = "muu" muuttuja (taustatieto)
*
*Tässä varsinainen tilamuuttuja on U, tilat eivät välttättä
*ole toisensa poissulkevia. Lisäksi eri systeemeistä voi
*tulla osin päällekäistä informaatiota (samasta asiasta).
*Ajatus on luoda vähän hankalampi data ja miettiä mitä
*eri ulottuvuuksia/ongelmia datankäsittelyyn aiheutuu :)
*
*Analyyseissa mallinnetaan mahdollisesti useiden prosessien
*kestojen välisiä yhteyksiä. Esim. työllistämistoimintaan
*altistumisen kesto/määrä -> työllistymisnopeus.
*
*Käytännössä ongelmana voi olla, että havainnointiin liittyy "sensurointia",
*mahdollisesti sekä alku- että loppupäähän. Tietyssä mielessä
*loppupää on lienee melkein jonkin relaation suhteen sensuroitu
*(ellei kyseessä ole ihan lopullinen tapahtuma, kuten kuolema).
*Alkupäässä ongelma on, ettei esim. tiedetä koska työttömyys- tai
*jokin palvelujakso alkoi (tai esim. kuinka pitkään jo asunut tietyssä
*kunnassa).
*
*DATA _K
*ID T  U  X
*1  1  0  1
*1  2  0  1
*1  3  0  0
*1  4  1  0
*1  5  1  0
*1  6  0  1
*1  7  0  1
*1  8  1  0
*1  9  1  0
*1  10 0  0
*1  11 1  1
*2  3  1  0
*2  4  1  0
*2  5  0  0
*2  6  1  1
*2  7  1  1
*2  8  1  0
*2  7  1  1
*2  8  1  0
*2  9  1  0
*2  10 0  0
*2  11 0  1
*2  6  0  1
*2  7  0  1
*3  8  1  0
*4  1  0  1
*4  2  0  0
*4  3  1  0
*4  4  1  0
*4  5  1  0
*4  6  1  1
*4  7  1  0
*4  8  1  0
*5  4  1  0
*12 6  0  1
*12 7  0  1
*12 8  0  1
*12 9  0  1
*12 10 0  0
*12 11 0  0
*2  1  3  1
*2  5  3  0
*2  6  3  1
*2  7  3  1
*_ -  -  -
*
*
*Viimeisellä riillä ID:stä tehdään merkkijono (voi olla esim. hetu tv).
*Aikamuuttuja on numeerinen, koska tarkoitus on laskea ajallisia
*etäisyyksiä, kestoja.
*REPLACE "dTUNIT" "Tdistance"
*FILE SHOW K0
*............................
*
* Määritellään maksimiaikaetäisyys, joka punoo
* "tippuvat" tapahtumat toisiinsa (saman tilan episodiksi).
*SAVEP CUR+1,CUR+1,dtcrit / !!!!!
* Tdistance=1 / Maksimiaikaväli, joka sitoo tapahtuman yhdeksi episodiksi
*
*
* Tdistance esim. 1 päivä, 1 viikko, 1 kk,...
* Jos Tdistance'a kasvattaa, niin etäämmälläkin toisistaan
* olevat tapahtumat sidotaan samaksi prosessiksi.
*
*FILE SHOW K0
*
*/ACTIVATE2 +
*
+TUTSAVE F2ESC.TUT / Tekee saman kuin näppäinyhdistelmä F2 + Esc
{init}{tempo -2}{R}
{pre}{act}{end}
*
*/F2ESC
+FILE COPY _K TO NEW K00 / Datan lukeminine .SVOksi
*
*..........................
* Poistetaan viimeinen "ohjausrivi" (normaalisti
* string muodostetaan jo aiemmassa vaiheessa esim. hetu).
*
+FILE COPY K00 TO NEW K0 / IND=T,!MISSING
*..............................
*
*
+FILE UPDATE K0
* Copy of data matrix _K
*FIELDS: (active)
*  1 SA_  2 ID    (##) Tutkimusyksilö ID string-muuttuja
*  2 NA_  1 T    (##) Mittausjankohta
*  3 NA_  1 U    (#)  Tapahtuma/prosessitila (0/1)
*  4 NA_  1 X    (#)  Taustamuuttuja
*END
*
*
*.........................
*
+/F2ESC
*FILE SORT K0 BY ID,U,T TO K1 / järjestetään data oikein
*FILE EXPAND K1,5,500 / varataan lisää tilaa muuttujille
*VAR ORD1=ORDER TO K1  / Havaintojen raakajärjestys
*
*.......................................
*FILE SHOW K1
*
+#LOADP dtcrit,CUR+1 / Tulostetetaan Tdistance
* Tdistance=1 / Maksimiaikaväli, joka sitoo tapahtuman yhdeksi episodiksi
*##################
*
* Vaihe: "change points"
*   ID,T,U
*   U0=0 / Mikä oletus U:lle?
*   C1=if(str(ID,1)=str(ID[-1],1))then(0)else(1)
*
+/F2ESC
*VAR dID:1=if(ORDER=1)then(1)else(C1) TO K1 / ID:n vaihtumispiste
*VAR dIDU:1=if(ORDER=1)then(U0)else(min(1,(1-dID)*(abs(U-U[-1])))) TO K1 / U:n vaihtuminen
*VAR dIDT:2=if(ORDER=1)then(0)else((1-dIDU)*(1-dID)*(abs(T-T[-1]))) TO K1 /
*
*FILE SHOW K1
*.................................
+TIME Thu May 17 08:19:55 2018
*FILE SHOW K2
* ACT_BREAK =1
*.......................
* Järjestetään ID U ja T
+FILE SORT K1 BY ID,U,T TO K2
*........................
*......................
* Lasketaan:
*
* CT = Tapahtuman/prosessin kesto
* T1 =
*
+#LOADP dtcrit,CUR+1
* Tdistance=1 / Maksimiaikaväli, joka sitoo tapahtuman yhdeksi episodiksi
*############
*
*FILE SHOW K2
* A1=if(dIDT>Tdistance)then(0)else(1)
* A2=if(CT[+1]=0)then(min(1,CT))else(0)
* C1=if(str(ID,1)=
*
+/F2ESC
*VAR APU:1=if(ORDER=1)then(1)else(A1) TO K2
*VAR CT=0 TO K2 / Cumulative time
*VAR CT=if(ORDER=1)then(0)else(APU*(1-dID)*(1-dIDU)*(dIDT+CT[-1])) TO K2
*VAR VIKA=if(CT[+1]=0)then(1)else(0) TO K2
*
*Vanha
*VAR VIKA2=if(ORDER=1)then(min(1,abs(ID-ID[+1])*abs(U-U[+1])))else(A2) TO K2 / Jakson viimeinen
*
* JaksoID
*
+/F2ESC
*VAR JID=if(CT=0)then(1)else(0) TO K2
*VAR JID=if(ORDER>1)then(B1)else(JID) TO K2
*
* B1=JID+JID[-1]
*
*...............................
*FILE SHOW K2
*
+#STAT K2,CUR+1 / VARS=ORD1 RESULTS=0
*Basic statistics: K2 N=44
*Variable: ORD1   ~ORDER
*min=1    in obs.#1 (1)
*max=44    in obs.#44 (5)
*mean=22.5   stddev=12.84523 skewness=0    kurtosis=-1.242121
*autocorrelation=1.0000
*lower_Q=11.5   median=22.5   upper_Q=33.5
*##################
*  Viimeisen havainnon käsittely
*
+VAR VIKA=if(ORDER=max)then(1)else(VIKA) TO K2
*
*...................................
*FILE SHOW K2
*FILE SHOW K3
* Sitten dataa "tiivistetään" ottamalla vain
* episodien alku- ja lopputapahtumat mukaan.
*
* C1=CT,0 C3=VIKA,0 C2=VIKA,1
*
+FILE COPY K2 TO NEW K3 / SELECT=C2+(C1*C3)
*
*..........................
*
*TIME Thu May 10 16:03:14 2018
* ACT_BREAK=1
*.....................
*FILE SHOW K3
*/ACTIVATE2 +
*.......................
* Aggregoidaan jokainen ID-episodi
*
+FILE DEL TMP1
+FILE DEL K4
+FILE SORT K3 BY JID TO TMP1
+FILE AGGR TMP1 BY JID TO K4
*VARIABLES:
*JID FIRST JID
*ID FIRST ID
*U  FIRST U      / 0,1
*MT0  MIN  T   / abs alkuaika
*MT1  MAX  T
*T0 MIN  CT   / rel alkuaika
*T1 MAX  CT
*mX MEAN X
*N N T
*END
*.........................
*
*FILE SHOW K4
*FILE SHOW K5
+FILE SORT K4 BY ID,MT0 TO K5
*
*....................
*  Sensuroidut havainnot (välisensurointi?)
*   Mittausjärjestelmän (msys) alku ja loppu
*  msyst0=1 msyst1=11
+/F2ESC
*VAR LHID:1=if(MT0>msyst0)then(1)else(0) TO K5 / alusta sensuroitu (left)
*VAR RHID:1=if(MT1<msyst1)then(1)else(0) TO K5 / lopusta sensuroitu (right)
*
*Ongelma:
*Tässä pitää katsoa laajemmin ID:n koko historiaa, nyt sensuroinnit
*tapahtuvat episodi-indeksi (JID) tasolla. Voidaan tehdä FILE
*AGGR + FILE COPY (MATCH) avulla, mutta voi olla suurilla datoilla
*liian hidas. Kenties parempi tehdä tietokannassa, jonne tämän
*käsittelyn datat tultaneen viemään.
*
*
*GOTO CUR-200
*.......................
+#STAT K4,CUR+1 / RESULTS=20 VARS=JID,T1
*Basic statistics: K4 N=17
*Variable: JID
*min=1    in obs.#1
*max=17    in obs.#17
*mean=9    stddev=5.049752 skewness=0    kurtosis=-1.313725
*autocorrelation=1.0000
*lower_Q=4.75   median=9    upper_Q=13.25
*
*Variable: T1
*min=0    in obs.#3
*max=5    in obs.#7
*mean=1.470588 stddev=1.585782 skewness=1.182138 kurtosis=0.357655
*lower_Q=0    median=1    upper_Q=2
*#####################
*...............................
*
+TIME Thu May 17 08:19:57 2018
*
* ACT_BREAK=1  / tämä vaatii /ACTIVATE2 sukron, ks. tämän postauksen lopussa
*
*..............................
*RESIZE 55,100
*FILE SHOW K5
* Esikäsitelty data
*
*#FILE LOAD +K5,CUR+1 / NAMES8=1
*JID   ID    U    MT0   MT1   T0    T1    mX    N    LHID   RHID
*    1.000 1  0  1  3    0.000    2.000    0.500   2  0  1
*    4.000 1  1  4  5    0.000    1.000    0.000   2  1  1
*    2.000 1  0  6  7    0.000    1.000    1.000   2  1  1
*    5.000 1  1  8  9    0.000    1.000    0.000   2  1  1
*    3.000 1  0 10 10    0.000    0.000    0.000   1  1  1
*    6.000 1  1 11 11    0.000    0.000    1.000   1  1  0
*    7.000 12  0  6 11    0.000    5.000    0.500   2  1  0
*   12.000 2  3  1  1    0.000    0.000    1.000   1  0  1
*   10.000 2  1  3  4    0.000    1.000    0.000   2  1  1
*    8.000 2  0  5  7    0.000    2.000    0.500   2  1  1
*   13.000 2  3  5  7    0.000    2.000    0.500   2  1  1
*   11.000 2  1  6  9    0.000    3.000    0.500   2  1  1
*    9.000 2  0 10 11    0.000    1.000    0.500   2  1  0
*   14.000 3  1  8  8    0.000    0.000    0.000   1  1  1
*   15.000 4  0  1  2    0.000    1.000    0.500   2  0  1
*   16.000 4  1  3  8    0.000    5.000    0.000   2  1  1
*   17.000 5  1  4  4    0.000    0.000    0.000   1  1  1
*###################
*
*Tästä eteenpäin aineistoa voidaan yhdistää muihin taustadatoihin ja/tai
*tehdä yksinkertaisempaa elinaika-analyysia.
*


Ajatus on työstää tuota prosessia niin, että se toimii suurissa datoissa (satoja tuhansia yksilöitä, joita seurataan esim. viikko- kuukausitasolla). Homman voisi tehdä paloittain (esim. /FOR2 luuppisukrolla), niin että tietokannasta otetaan kerralla vain osa ja yo. prosessin jälkeen käsitelty data viedään takaisin tietokantaan (josta sitten R:llä,... tekisi varsinaiset elinaika-analyysit). Mutta tässä pääjuttu oli vähän harjoitella tuollaisen datan kanssa, jossa alku- ja loppupvm ovat ikään kuin analyysivaiheen päätettävissä. Datarakenteet voivat olla erilaisia, esim. toiset datat ovat suoraan sellaisia, joissa on tietoihina prosessin alku- ja loppupvm), tietokannassa sitten yhdistelyä.

t. Petri*TUTSAVE ACTIVATE2
/ /ACTIVATE <char>     / S.Mustonen 26.9.1993 (6.4.1999)(28.6.2001)
/ activates all commands with <char> in the control column.
/ ACT_BREAK = 1 spec (p.p, 20xx)
/
*{tempo -1}{init}
- if W1 '=' (empty) then goto H
- if W1 '<>' ? then goto S
+ H: {W1=SURVOACT}{call SUR-SAVE}{break on}{jump 1,1,1,1}SCRATCH {act}{R}
*{message}    Press ENTER!@
/
*/ACTIVATE +                         {R}
*activates commands with + in the control column successively{R}
*from the line below the /ACTIVATE line onwards.       {R}
*By default the operations activated are working under    {R}
*`interaction off' mode. To activate them in `interaction on'{R}
*mode, use an extra parameter 1 (i.e. /ACTIVATE +,1 ).    {R}
- on key
-  key _: continue
-  wait 600
*{message shadow 1}{message}@{W1=SURVOACT}{call SUR-RESTORE}{goto E}
/
/ def Wchar=W1 Winter=W2 Wcontr=W3
/
+ S: {line start}{R}
+ B: {}
/ Find next line with control character same as Wchar (W1)
*{pre}Lc
/
*{save spec ACT_BREAK W15}{line start}{l4}{save char Wcontr}{r}
- if Wcontr '<>' Wchar then goto F
- if Winter '=' {} then goto D
*{interaction on}
+ D: {save stack SUR_ACT}{act}{load stack SUR_ACT}{interaction off}
- if W15 '<>' {} then goto E
*{ref set 1}
+ C: {R}
*{goto B}
+ F: {u}
+ E: {tempo +1}{end}