Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 13.11.2013

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 13.11.2013

Seppo Mustonen
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 13.11.2013
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Jari Lipsanen: Survo R tilasto-opetuksen tehostajana

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen