Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 21.1.2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 21.1.2015

Seppo Mustonen
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin tämän kevään ensimmäinen tilaisuus on keskiviikkona 21.1.2015
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Keskustellaan ajankohtaisista aiheita ja sovitaan tulevista
kokoontumisista.

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen