Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 30.10.2013

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 30.10.2013

Seppo Mustonen
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 30.10.2013
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Reijo Sund: "Survo R matkakertomus"

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen